Verze 5.0

     Velmi smutnou zprávu nám přinesl počátek léta 2019, kdy umřel pan Karel Čálek, který vytvořil autorskou databázi pro program VKS. Práce na databázi byla takto nečekaně přerušena při dokončování úprav pro verzi 5.0. Mimo jiné bylo záměrem verzi 5.0 vydat s přepracovaným Botanickým slovníkem, zdroj 340. Tato část databáze však zůstala nedokončena.
     V posledním období byla k práci na databázi přizvána paní Hana Kroulíková, která má znalosti o základním členění databáze. Bohužel, pan Čálek nestihl paní Kroulíkové předat všechny informace o tom, jaké vztahy při zadávání nových záznamů nutno sledovat a jaké zásady nutno bezpodmínečně dodržovat.
     Databáze v současném stavu obsahuje něco málo přes 647.000 hesel. Nejbližším cílem je zkontrolovat a opravit známé chyby. Děkujeme uživatelům programu, kteří nám při zkvalitňování databáze pomáhají informacemi o chybách, na které při své práci s VKS narazili. V dalším období bychom rádi do databáze doplnili chybějící záznamy z výše zmíněného Botanického slovníku. Počítáme s tím, že takto zaktualizovanou databázi si uživatelé VKS budou moci bezplatně stáhnout z našich webových stránek http://streamline.cz/vks.
     Nyní hledáme odborníky z oboru, kteří by nám mohli pomoci s dalším zkvalitňováním, jakož i rozšiřováním databáze.

Verze 4.0

     Tato verze přináší rozšíření databáze hesel na téměř 590 tisíc záznamů a nové prostředí pro práci se slovníkem. Nejpodstatnější je nárůst počtu hesel ze SSJČ na nynějších cca. 80 tisíc záznamů, z nových zdrojů pak např. Slovník valašského nářečí (zdroj č. 323), Velký slovník hantecu (zařazeno pod úpravou autora - zdroj 50), hesla z Kartotéky lexikálního archivu pro PSJČ - výběr (zdroj č. 322), Velký lékařský slovník od nakladatelství Maxdorf (8. vydání) (zařazeno pod úpravou a doplněním dat autorem - zdroj 50), a také výběr z různých pramenů používaných v soutěžích jako je NKM, KKS, Jemelíkova luštitelská akademie.
     K lítosti autora, ale pro zkvalitnění této verze VKS, bylo vypuštěno několik tisíc hesel z pramenů s obtížnou doložitelností věcnou nebo pravopisnou.
     Veškeré úpravy a doplňky byly vytvořeny na základě připomínek a přání uživatelů předešlých verzí VKS, a to co se týče obsahu databáze, tak i funkcí spojených s prací v ní.
Doufáme proto, že pro Vás práce se slovníkem bude příjemná a užitečná. Zároveň jsme připraveni nadále reagovat na Vaše případné podněty, jelikož VKS je určen především autorům a luštitelům křížovek, ale záměrem je také aby sloužil i jako dobrý stručně koncipovaný lexikon s rozsáhlou variabilitou vyhledávání dat. Zvláště v dnešní době, kdy je důležitá rychlá orientace v přemíře informací a odkazů, které poskytují informační technologie.

Verze 3.0

     Databáze nyní obsahuje téměř 467.000 hesel. Z toho 45 tisíc výrazů ze SSJČ, kompletní slovník KKKS/1 (se souhlasem autorů - poděkování patří tímto za spolupráci prof. Ing. Drápalovi, PhDr. Koudelkovi), další rozšíření nového českého názvosloví živočichů, mnoho nových dosud nepublikovaných výrazů. Ve slovníku je zároveň zapracován nejnovější seznam opsaných chyb našich uznávaných zdrojů.

Verze 2.1

     Databáze VKS je ve verzi 2.1 rozšířena oproti verzi minulé na základě dlouhodobého plánu a nyní obsahuje přes 390.000 hesel. Po stránce vzhledově byly upraveny editační formuláře, jejichž původní ”3D-vzhled” byl nahrazen klasickým plochým vzhledem.
     Narůstající databáze a také možnost zadávání stejných hesel podle nepřeberných kriterií nás donutila zásadním způsobem upravit vložená data tak, aby je bylo rovněž možno hledat více způsoby. Proto byla nová hesla zadávána i s údaji, které s ním přímo nesouvisí, nebo nejsou svojí strukturou (délkou hesla, pravděpodobností výskytu v křížovce) přímo použitelná, mohou však k vypátrání potřebného údaje vést. Má to ještě další klad a to, že jednotlivé ”zpracované” prameny je možno doložit kompletně, tj. se vším, co obsahují, včetně připomínek a poznámek mimo hlavní registr v jednotlivém zdroji. Takto byly již zpracovány nové zdroje a o patřičné údaje doplněna mnohá hesla stávající. Při vyhledávání bychom tedy doporučovali, pokud nenaleznete potřebný výraz přímým jednoduchým zadáním, využívat možnosti kombinovaného filtru.

Verze 2.0

     Databáze VKS je ve verzi 2 rozšířena oproti verzi minulé na základě dlouhodobého plánu a nyní obsahuje téměř 337.000 hesel.
     O další část hesel ze
SSJČ (pramen 1), kterých nyní obsahuje cca. 25 tisíc hesel (délka vpisovaného hesla byla stanovena do dvaceti písmen pro celou databázi). Doplněna byla chybějící část třídílného lexikonu Co je co? (pramen 10). Tento pramen je v nyní obsažen kompletně, vyjma oddílu vrcholů a hor, a bude doplněn až v další verzi, neboť hesla je nutno hodnověrně oddělit po rozdělení ČSFR na část českou a slovenskou.
     Upozornit bychom chtěli zejména na oblast nového
Českého názvosloví živočichů, které tvoří od dob Hančla první a nejmodernější současný systém názvosloví sestavovaný Prof. Milošem Anděrou (150-154). Z jiných aktuálních a ne zcela běžně dostupných zdrojů jsou zpracovány výpisy z publikací Svět Japonska (116), Sikhismus (119), Bojovník karate (161), nebo Afghánistán-peklo paradoxů (166). Průběžně jsou rovněž doplňovány svazky Kdo byl kdo a Slovníky spisovatelů. Zajímavé křížovkářské výrazy se najdou rovněž ve vynikající Židovské kuchyni (187).
     Další důležitá pasáž, která bude v každém upgrade nově aktualizována (a podle možností nově ”dokladována”) jsou prameny
Sport aktuálně (180) a Svět aktuálně (181). Používání těchto pramenů je sporné, poněvadž pro svou aktuálnost nemohou být jednotlivá hesla podchycena z jazykové normativní příručky. Na druhou stranu ale nevidíme důvod, proč by např. norská olympijská akrobatická lyžařka, vítězka na ZOH 2002 Kari Traa, nemohla být použita v soutěžní křížovce. Prozatím je dokladování správnosti hesel řešeno tak, že u autora databáze je k dispozici další pomocná tabulka, kde lze oprávněnost hesla ověřit. Další postup bude konzultován se zástupci SČHAK.
     Poslední důležitá novinka ohledně databáze je z oblasti zkratek, která je řešena komplexně. Pro usnadnění všem řešitelům i autorům byl zpracován celek všech různě složitě a komplikovaně dostupných pramenů používaných v našich křížovkách. Tento celek byl upraven tak, aby byly upřednostněny nejaktuálnější obepisy a překlady. Dohromady se jedná o kompletní výpisy
Kos/Zkratky, značky, akronymy (12), Slovník zkratek Encyklopedický dům (112) a Prehľad anglických skratiek v elektrotechnike (182). To vše bylo navíc z hlediska věcné správnosti překontrolováno v současné době zřejmě nejlepším současným  slovníkem Elman/Slovník zkratek Evropské unie. A nezapomněli jsme ani na kompletní výpis dnes populárních mezinárodních kódů letišť (183). Byly doplněny i aktuální nové zkratky, které nemohly být vzhledem k časovosti zatím ještě nikde publikovány (např. ICTY-Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii; EPO-nový druh dopingového prostředku použitý např. finskými lyžaři). Celková sestava zkratek činí cca. něco přes 35 tisíc hesel. Kompletní rozšíření databáze je pak bezmála o 120 tisíc hesel oproti minulé verzi!
     Na databázi budeme i nadále pracovat tak, aby posloužila co nejlépe všem uživatelům, jak řešitelům, tak i autorům křížovek, abychom zpracováním splňovali požadavky k uznání Velkého křížovkářského slovníku jako doporučeného zdroje pro tvorbu i řešení křížovek a hádanek. Proto zároveň uvítáme i jakoukoli připomínku, či názor od Vás uživatelů. I v případě, že se v databázi vyskytne z nějakého důvodu chyba či překlep v některém z hesel, což se vzhledem k množství dat stát může, budeme samozřejmě rádi, když nás na to upozorníte.